استاندارد های حسابداری

 

 

 

 

 لیست استاندارد های حسابداری

مفاهیم نظری استاندارد ها ، جهت دریافت کلیک کنید

مقدمه ای بر استاندارد ها ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره یک حسابداری ،ارائه صورت های مالی  ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره دو حسابداری ، صورت جریان نقدی ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره سه حسابداری ، درآمد های عملیاتی ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره چهار حسابداری  ، ذخایر ، بدهیها و دارایی های احتمالی ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره پنج حسابداری  ، رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره شش حسابداری  ،  گزارش عملکرد مالی ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره هشت حسابداری ، موجودی کالا ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره نه حسابداری  ، حسابداری پیمان های بلند مدت ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره ده حسابداری  ، حسابداری کمک های بلاعوض دولت ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره یازده حسابداری  ، دارایی های ثابت مشهود ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره دوازده حسابداری  ، افشای اطلاعات اشخاص وابسته ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره سیزده حسابداری  ، حسابداری مخارج تأمین مالی ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره چهارده حسابداری ، نحىه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري ، جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره پانزده حسابداری ، حسابداري سرمايه گذاري ها ،  جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره شانزده حسابداری ، تسعير ارز ،  جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره هفده حسابداری ، داراييهاي نامشهود ،  جهت دریافت کلیک کنید.

استاندارد شماره هیجده حسابداری ، صىرتهاي مالي تلفيقي و
حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي ،  جهت دریافت کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

span style=

target=span style=/span

/ 0 نظر / 21 بازدید